Норматив хокукый актлар

Россия Федерациясенең норматив-хокукый актлары

 • «Геодезия, картография һәм пространство белешмәләре турында һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында» 30.12.2015 № 431-ФЗ Федераль закон;
 • «Географик объектлар исемнәре турында» 18.12.1997 ел, № 152-ФЗ Федераль закон;
 • «Дәүләт сере турында» 21.07.1993 ел, № 5485 Россия Федерациясе Законы;
 • Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Дәүләт фондларындагы пространство белешмәләре һәм материаллар биргән өчен түләү күләмен билгеләү һәм Россия Федерациясе Хөкүмәтенең кайбер актларының үз көчләрен югалтуын тану турында» 2017 елның 15 мартындагы 299 номерлы карары;
 • Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Дәүләт фондларындагы пространство белешмәләрен һәм материалларны бирү кагыйдәләрен, шул исәптән күрсәтелгән пространство белешмәләрен һәм материалларны, мондый гариза формасын һәм аңа кушып бирелә торган документлар составын да кертеп, бирү кагыйдәләрен раслау турында» 2017 елның 4 мартындагы 262 номерлы карары;
 • «Пространство белешмәләренең федераль фондына һәм пространство белешмәләренең ведомство фондларына кертү өчен башкарма хакимиятнең федераль органнары тарафыннан пространство белешмәләрен һәм материалларын тапшыру тәртибен раслау турында шулай ук Россия Федерациясе субъектларының дәүләт хакимияте органнары яки әлеге органнарга караган дәүләт учреждениеләре тарафыннан пространство белешмәләрен һәм материалларын Россия Федерациясе субъектларының пространство белешмәләре фондларына кертү өчен тапшыру тәртибен раслау турында» 2017 елның 7 ноябрендәге 603 номерлы Россия Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгы боерыгы;

 

Татарстан Республикасының норматив-хокукый актлары

 

 • «Татарстан Республикасында шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында» 2010 елның 25 декабрендәге 98-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы;
 • «Татарстан Республикасының пространство белешмәләре фонды турында» 2018 елның 14 декабрендәге 1133 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары;
 • «Татарстан Республикасы территориясендә пространство белешмәләре инфраструктурасы турындагы нигезләмәне раслау хакында» 2012 елның 26 мартындагы 239 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары;
 • Татарстан Республикасы Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгының «Татарстан Республикасының пространство белешмәләре фонды» дәүләт бюджет учреждениесен төзү турында» 2018 елның 19 декабрендәге 4425-р номерлы күрсәтмәсе;
 • «Татарстан Республикасының пространство белешмәләре фондында булган мәгълүматлар һәм материаллар биргәндә база исәп-хисап берәмлеге кыйммәтен билгеләү турында»Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2020 елның 2 октябрендәге 904 номерлы карары.

Соңгы яңарту: 2021 елның 9 сентябре, 10:48

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International